Regulamin sklepu internetowego fitwear.pl

1. Definicje
Sklep- strona internetowa prowadzona pod adresem www.fitwear.pl,
umożliwiająca użytkownikom Internetu zakup detaliczny produktów.
Dane właściciela Sklepu to:
Fit Wear Krzysztof Iwanek
zarejestrowane pod adresem:
Ulubiona 16B
32-085 Modlnica

NIP: 5391452340
Pod w/w adresem nie prowadzimy obsługi klientów . Sklep prowadzi tylko i
wyłącznie sprzedaż internetową).
Serwis- domena www.fitwear.pl
Kupujący, Klient – podmiot, który za pomocą serwisu dokonuje kupna
produktów zamieszczonych w serwisie www.fitwear.pl
Odwiedzający– podmiot korzystający ze Sklepu, przeglądający oferty
Regulamin– niniejszy Regulamin sporządzony w języku polskim przez Sklep,
określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
Oferta– nie jest wiążącą ofertą w rozumieniu Prawa Handlowego, stanowi
jedynie wirtualne ilustrację produktu i jego opis oraz pozwala na podjęcie transakcji
zakupu produktu
Reklamacja– żądanie Klienta wobec Sklepu, które pozostaje w związku z
niezadowalającym stanem produktów lub nienależytym wykonaniem usługi
Zwrot– oddanie produktów przez Klienta Sklepowi, bez podania przyczyny


2. Zasady korzystania ze Sklepu
www.fitwear.pl
a. Uczestnictwo w serwisie www.fitwear.pl wymaga wyrażenia przez
Użytkownika akceptacji treści Regulaminu.
b. Użytkownik, w związku z uczestnictwem w serwisie www.fitwear.pl,
winien podać w formularzu rejestracyjnym swoje dane osobowe. W
przypadku podania danych osobowych przez Użytkownika, Użytkownik
wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych
osobowych Użytkownika w zakresie związanym ze świadczoną przez Sklep
na rzecz Użytkownika usługą. Przetwarzanie zbieranych danych osobowych
będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
c. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także
prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
d. Jeżeli w procesie korzystania z usług Sklepu Użytkownik podał swoje dane
adresowe, osobowe lub inne i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal
korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego
zaktualizowania tych danych w dziale „Moje informacje osobiste”.
e. Użytkownik, przekazując dane osobowe, wyraża zgodę na przekazywanie
tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Sklepu
czynności w ramach niniejszej usługi.
3. Zasady kupowania w Sklepie
www.fitwear.pl
a. Przebieg procesu zamówienia
b. W koszyku, po kliknięciu "przejdź do realizacji zamówienia”, uzupełniamy
ewentualne, brakujące dane kontaktowe i klikamy "Przejdź do realizacji
zamówienia".
c. Wybieramy opcje dostawy i po zaznaczeniu zgody na "warunki korzystania
z usług" kolejny raz klikamy na "Przejdź do realizacji zamówienia".
d. Wyświetla nam się podsumowanie koszyka zamówień wraz z kosztami
dostawy, które możemy jeszcze zweryfikować. Następnie wybieramy opcję
płatności.
e. Po sprawdzeniu podsumowania, gdy wszystko się zgadza, klikamy na
"Potwierdzam zamówienie". I w tym momencie: system generuje email z
informacją, którą widzieliśmy w podsumowaniu naszego zamówienia oraz
unikalnym kodem literowym. W przypadku wyboru płatności przelewem
skopiować do "tytułu" przelewu.
4. Umowa kupna
a. Przedstawienie asortymentu w Sklepie www.fitwear.pl służy jako
ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu prawa
handlowego. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez potwierdzenie
zamówienia w serwisie transakcyjnym.
5. Ceny i koszty przesyłki
a. Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe;
dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.
b. Koszty przesyłki
Koszty przesyłki są komunikowane w procesie realizacji zamówienia.


6. Dostawa
Towar wysyłamy w ciągu 14 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za towar i
dostawę. Zastrzegamy sobie jednak możliwość, w przypadku braku towaru na
magazynie, do przedłużenia tego okresu do 21 dni. W takiej sytuacji poinformujemy
mailowo o zaistniałych okolicznościach.

7. Zastrzeżenie własności
Towar pozostaje własnością www.fitwear.pl, aż do momentu całkowitej
zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia
wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed
przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu
www.fitwear.pl
8. Prawo do odstąpienia od umowy zwrot
a. Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny w
ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez
Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej),
otrzymał ostatni zamówiony produkt.
b. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien
poinformować o tym fakcie Sklep w formie pisemnej, najlepiej za pomocą
poczty elektronicznej, na adres biuro@fitwear.pl lub telefonicznie pod numer
+48 502 626 266 Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi skutecznie
poinformować o tym fakcie Sklep przed upływem 14 dni.
c. W przypadku odstąpienia od umowy, www.fitwear.pl zwróci Klientowi
koszty towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy do Klienta i koszty
przesyłki zwrotnej towaru do sklepu. Koszty zostają zwrócone, w ciągu 14
dni od daty otrzymania zwracanych produktów. Zwrot pieniędzy następuje
przelewem w PLN, na konto bankowe wskazane przez Klienta.
d. www.fitwear.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do
momentu otrzymania towaru.
e. Zwrot jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni.
f. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy
utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia
właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
g. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku
produktów, które noszą ślady użytkowania lub uległy uszkodzeniu w
wyniku użytkowania przez Klienta.
9. Postępowanie reklamacyjne
a. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt emailowy
z Biurem Obsługi Klienta. Pod adresem biuro@fitwear.pl.
b. Na zgłoszenie reklamacji klient ma 14 dni roboczych od dnia odbioru
towaru.
c. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem
uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy
okradzenia przesyłki w transporcie.
d. O uznaniu lub odrzuceniu reklamacji Klient zostanie poinformowany nie
później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania kompletu
informacji, pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. W tym jeśli to
konieczne otrzymania zwróconego towaru.
e. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, numeru
zamówienia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany) bądź
innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, dokładne
opisanie powodu reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika.
f. W przypadku uznania reklamacji, klient otrzyma towar ponownie,
brakujące części towaru lub zwrot pieniędzy.
g. W przypadku uznania reklamacji sklep zwraca również koszty wysyłki i
koszty odesłania towaru poniesiona przez Klienta jeśli odesłanie następuję
listem poleconym Poczty Polskiej. Poniesienie, przez sklep, kosztów innej
formy odesłania towaru, niż list polecony Poczty Polskiej, następuję tylko
po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu ze Sklepem.
10. Płatności
a. Za podany towar klient płaci na wskazane, w procesie realizacji koszyka
konto.
b. Towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu kwoty na podanym koncie.

c. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Bezpieczne płatności
11. Ochrona danych osobowych
a. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane
przez www.fitwear.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w
zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być
przetwarzane w celach marketingowych.
b. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
12. Odpowiedzialność
a. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub
uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku
stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i
uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub
odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w
przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Sklepu, w
szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię
Sklepu.
b. Sklep nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez
łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu.
c. Sklep deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem
prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisów.
d. Bez względu na treść punktu 2. Sklep uprawniony jest do czasowych
przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisów, co
objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w
ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te
spowodowane mogą być modyfikacją Serwisów, konserwacją ich
funkcjonalności lub sprzętu.
13. Zmiany Regulaminu
a. Regulamin może zostać zmieniony przez Sklep w każdym czasie.
b. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni
licząc od daty powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronie
www.fitwear.pl