Regulamin sklepu internetowego fitwear.pl

1. Definicje
Sklep- strona internetowa prowadzona pod adresem www.fitwear.pl, umożliwiająca użytkownikom Internetu zakup detaliczny produktów.
Dane właściciela Sklepu to:
Fit Wear Krzysztof Iwanek
zarejestrowane pod adresem:

Ulubiona 16B
32-085 Modlnica

NIP: 5391452340

Regon: 365802900


Pod w/w adresem nie prowadzimy obsługi klientów . Sklep prowadzi tylko i wyłącznie sprzedaż internetową).
Serwis- domena www.fitwear.pl
Kupujący, Klient – podmiot, który za pomocą serwisu dokonuje kupna produktów zamieszczonych w serwisie www.fitwear.pl
Odwiedzający– podmiot korzystający ze Sklepu, przeglądający oferty
Regulamin– niniejszy Regulamin sporządzony w języku polskim przez Sklep, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
Oferta– nie jest wiążącą ofertą w rozumieniu Prawa Handlowego, stanowi jedynie wirtualne ilustrację produktu i jego opis oraz pozwala na podjęcie transakcji zakupu produktu
Reklamacja– żądanie Klienta wobec Sklepu, które pozostaje w związku z niezadowalającym stanem produktów lub nienależytym wykonaniem usługi
Zwrot– oddanie produktów przez Klienta Sklepowi, bez podania przyczyny


2. Zasady korzystania ze Sklepu
www.fitwear.pl
a. Uczestnictwo w serwisie www.fitwear.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika akceptacji treści Regulaminu.
b. Użytkownik, w związku z uczestnictwem w serwisie www.fitwear.pl, winien podać w formularzu rejestracyjnym swoje dane osobowe. W przypadku podania danych osobowych przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie związanym ze świadczoną przez Sklep
na rzecz Użytkownika usługą. Przetwarzanie zbieranych danych osobowych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
c. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
d. Jeżeli w procesie korzystania z usług Sklepu Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z w/w usług, Użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego zaktualizowania tych danych w dziale „Moje informacje osobiste”.
e. Użytkownik, przekazując dane osobowe, wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie Sklepu czynności w ramach niniejszej usługi.
3. Zasady kupowania w Sklepie www.fitwear.pl
a. Przebieg procesu zamówienia
b. W koszyku, po kliknięciu "przejdź do realizacji zamówienia”, uzupełniamy ewentualne, brakujące dane kontaktowe i klikamy "Przejdź do realizacji zamówienia".
c. Wybieramy opcje dostawy i po zaznaczeniu zgody na "warunki korzystania z usług" kolejny raz klikamy na "Przejdź do realizacji zamówienia".
d. Wyświetla nam się podsumowanie koszyka zamówień wraz z kosztami dostawy, które możemy jeszcze zweryfikować. Następnie wybieramy opcję płatności.
e. Po sprawdzeniu podsumowania, gdy wszystko się zgadza, klikamy na "Potwierdzam zamówienie". I w tym momencie: system generuje email z informacją, którą widzieliśmy w podsumowaniu naszego zamówienia oraz unikalnym kodem literowym. W przypadku wyboru płatności przelewem skopiować do "tytułu" przelewu.
4. Umowa kupna
a. Przedstawienie asortymentu w Sklepie www.fitwear.pl służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez potwierdzenie zamówienia w serwisie transakcyjnym.
5. Ceny i koszty przesyłki
a. Ceny
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe; dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.
b. Koszty przesyłki
Koszty przesyłki są komunikowane w procesie realizacji zamówienia.


6. Dostawa
Towar wysyłamy w ciągu 14 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za towar i dostawę. Zastrzegamy sobie jednak możliwość, w przypadku braku towaru na magazynie, do przedłużenia tego okresu do 21 dni. W takiej sytuacji poinformujemy mailowo o zaistniałych okolicznościach.

7. Zastrzeżenie własności
Towar pozostaje własnością www.fitwear.pl, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu www.fitwear.pl
8. Prawo do odstąpienia od umowy zwrot
a. Klient ma prawo odstąpienia od umowy  – bez podania przyczyny w ciągu 30 dni - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej” Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient (lub upoważniona przez Klienta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
b. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sklep w formie pisemnej, najlepiej za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@fitwear.pl lub telefonicznie pod numer +48 502 626 266 Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi skutecznie poinformować o tym fakcie Sklep przed upływem 30 dni.
c. W przypadku odstąpienia od umowy, www.fitwear.pl zwróci Klientowi koszty towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty dostawy do Klienta i koszty przesyłki zwrotnej towaru do sklepu. Koszty zostają zwrócone, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanych produktów. Zwrot pieniędzy następuje przelewem w PLN, na konto bankowe wskazane przez Klienta.
d. www.fitwear.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.
e. Zwrot jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 30 dni.
f. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
g. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów, które noszą ślady użytkowania lub uległy uszkodzeniu w wyniku użytkowania przez Klienta lub nie posiadają dołączonej uprzednio metki.
9. Postępowanie reklamacyjne
a. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt emailowy z Biurem Obsługi Klienta. Pod adresem biuro@fitwear.pl.
b. Na zgłoszenie reklamacji klient ma 14 dni roboczych od dnia odbioru towaru.
c. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
d. O uznaniu lub odrzuceniu reklamacji Klient zostanie poinformowany nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania kompletu informacji, pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. W tym jeśli to konieczne otrzymania zwróconego towaru.
e. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, numeru zamówienia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, dokładne opisanie powodu reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika.
f. W przypadku uznania reklamacji, klient otrzyma towar ponownie, brakujące części towaru lub zwrot pieniędzy.
g. W przypadku uznania reklamacji sklep zwraca również koszty wysyłki i koszty odesłania towaru poniesiona przez Klienta jeśli odesłanie następuję listem poleconym Poczty Polskiej. Poniesienie, przez sklep, kosztów innej formy odesłania towaru, niż list polecony Poczty Polskiej, następuję tylko po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu ze Sklepem.
10. Płatności
a. Za podany towar klient płaci na wskazane, w procesie realizacji koszyka konto.
b. Towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu kwoty na podanym koncie.

c. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Bezpieczne płatności
11. Ochrona danych osobowych
a. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez www.fitwear.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
b. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
12. Odpowiedzialność
a. Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Sklepu, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Sklepu.
b. Sklep nie odpowiada za przerwy / zakłócenia w dostawie sygnału przez łącza internetowe udostępnione przez dostawców Internetu.
c. Sklep deklaruje jednak, że dołoży wszelkiej staranności celem prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisów.
d. Bez względu na treść punktu 2. Sklep uprawniony jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisów, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności. Przerwy te spowodowane mogą być modyfikacją Serwisów, konserwacją ich funkcjonalności lub sprzętu.
13. Zmiany Regulaminu
a. Regulamin może zostać zmieniony przez Sklep w każdym czasie.
b. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni licząc od daty powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronie www.fitwear.pl